Elsi_20180625_0318_rajattu__kuvaaja_Kai_Widell

Maaseudun Tulevaisuus : Epäreiluja kauppatapoja kitketään EU:ssa vauhdilla

EU-parlamentin maatalousvaliokunta valmistelee kantaansa elintarvikeketjun epäreiluja kauppatapoja ehkäisevään direktiiviin. Samoin kuin Suomen valmisteilla olevassa elintarvikemarkkinalaissa, direktiivin tavoitteena on tuottajan aseman suojeleminen elintarvikkeiden kaupankäynnissä, jossa elintarviketeollisuus ja kauppa ovat vahvoilla.

Esimerkiksi meillä Suomessa S- ja K-ryhmien yhteenlaskettu päivittäistavarakaupan markkinaosuus oli vuonna 2017 81,7 prosenttia.

Maatalousbudjetin kohdatessa voimakkaita leikkauksia on äärimmäisen tärkeää, että tuottajan asemaa vahvistetaan elintarvikeketjussa pellolta pöytään. Direktiivin oikeusperusta lähtee juuri tästä: tuottajan riittävän elintason varmistamisesta maataloustuotteiden kaupankäynnissä, joka on määritetty EU:n perustamissopimuksessa.

Tuottajien kohtaamat ongelmat elintarvikeketjussa ovat aitoja. Komission teettämässä vaikutustenarvioinnissa löydettiin yhteensä 44 erilaista epäreilua kaupan käytäntöä. EU-tason raamille ja harmonisoinnille on vahvat perusteet, sillä jo kahdessakymmenessä maassa on olemassa vastaavaa lainsäädäntöä.

Direktiiviä tehdään vauhdilla. Molempien lainsäätäjien vetojuhtien, neuvoston puheenjohtajamaa Itävallan sekä parlamentin raportoijana toimivan Paolo De Castron, tavoitteena on, että instituutioiden väliset kolmikantaneuvottelut saatetaan loppuun tämän vuoden loppuun mennessä. Näin direktiivi tulisi hyväksytyksi hyvissä ajoin ennen ensi toukokuun eurovaaleja.

Tavoite on tärkeä, jotta direktiivin käsittely ei jää syksyllä 2019 työnsä aloittavan uuden EU-komission työohjelman valmistelun alle ja valmistuu ennen yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta.

EU:n komission direktiiviehdotus luettelee 8 kiellettyä epäreilua kaupan käytäntöä, jotka kiellettäisiin pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien ja suurten ostajien välisessä elintarvikkeiden kaupankäynnissä. Tavoitteena on luoda sisämarkkinoille minimisuoja, jolla kielletään kaikkein räikeimmät rikkomukset.

Esimerkiksi vastuun siirtäminen tuottajalle vähittäiskaupassa tapahtuneesta tuotteen pilaantumisesta kielletään. Jäsenmaiden olisi myös perustettava viranomainen, jolla on valtuudet antaa sakkoja ja valvoa elintarvikeketjun toimintaa.

Parlamentissa halutaan laajentaa ja vahvistaa komission ehdottamaa suojaa. Mepit ovat ehdottaneet lukuisia uusia epäreiluja kauppatapoja kirjattavaksi direktiiviin. Direktiivin halutaan koskevan elintarvikkeiden lisäksi kaikkia maataloustuotteita kuten kukkia ja muita kasveja, jotka eivät ole tarkoitettu syötäväksi.

Kuumin keskustelu liittyy direktiivin soveltamisalaan.

On nostettu esille, että kaikkia tavarantoimittajia olisi suojeltava suuria ostajia vastaan. Esimerkiksi suomalainen Valio on pieni toimija, kun se myy tuotteitaan eurooppalaisille ostajille. Toisaalta on perustellusti kysytty, tarvitsevatko Danonen kaltaiset globaalit elintarvikejätit suojelua.

Tässä keskustelussa on palattava ongelman alkujuurille. On muistettava, että juuri tuottajat tarvitsevat lainsäätäjän tukea, jotta elintarvikeketju saadaan toimimaan reilummalla tavalla. Hedelmällisemmät keskustelut syntyvät pohdinnasta, miten voimme paremmin suojella tuottajia elintarvikeketjussa?

Kun epäreilu kaupankäytäntö tapahtuu, todistustaakka tulisi olla ketjun vahvemmalla osapuolella eli ostajalla eikä heikommassa asemassa olevalla maataloustuotteen myyjällä eli viljelijällä. Direktiivissä on varmistettava, että jäsenmaat saavat ehkäistä epäreiluja kauppatapoja kaikilla tasoilla EU:ta voimakkaammin.

Viranomaisen tulisi voida antaa sakkojen lisäksi myös muita sanktioita, ja rikkeiden toistuminen on huomioitava. On jätettävä tilaa vapaaehtoisille riitojenratkaisumekanismeille.

EU-tason suojan tulisi koskea myös tuottajien ja keskisuurten ostajien välistä kauppaa, sillä Suomessa valtaosa kaupoista luetellaan keskisuuriksi. Lisäksi tarvitaan lisäjoustoa erityisesti sopimusoikeuteen liittyviin artikloihin, sillä jäsenmaat eivät tässäkään sovi yhteen muottiin.

Olen nostanut näitä asioita esille maatalousvaliokunnassa ryhmämme neuvottelijana. Aloitamme elo-syyskuun vaihteessa neuvottelut parlamentin poliittisten ryhmien välillä direktiivin yksityiskohdista.

EU-tason direktiivin täytyy parantaa tuottajan asemaa ja vauhdittaa maataloustuotteiden kauppaa.

Elsi Katainen
Kirjoitus julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden Yliössä 1.8.2018