Eurovaalien asialistalla Keskustalla on eniten puolustettavaa

Eduskuntavaalit on käy­ty ja lop­pu­tu­los on sel­vä. Kes­kus­ta kär­si puolueista suurimman tap­pi­on, vaikka hallituksessa saatiin merkittäviä tuloksia aikaan. Nyt tu­los on ana­ly­soi­ta­va ja men­tä­vä eteen­päin sii­tä op­pien.

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ja eurovaalien kynnyksellä on puhuttava EU:n päätöksenteon asialistasta ja puolueiden tavoitteista siinä. Mistä EU-päättää seuraavan vuoden aikana?

Pää­tök­sen­te­ko­pöy­däl­le tu­lee EU:n mo­ni­vuo­ti­nen ra­hoi­tus­ke­hys sekä sen ala­oh­jel­mat yh­tei­sen maa­ta­lous­po­li­tii­kan ja alue- ja ra­ken­ne­po­li­tii­kan uudistuksista sekä mm. EU:n tutkimus-ohjelmista, jot­ka oh­jaa­vat EU:n toi­min­taa ja va­ro­jen käyt­töä lä­hes vuo­si­kym­me­nek­si eteen­päin.

Keskustalla on eurovaaleissa ainoana puolueena selvä asialista. Keskustassa puolustetaan Suo­men maa­ta­lou­den eri­tyis­piir­tei­tä eikä hy­väk­sytä leik­kauk­sia tuot­ta­jien tu­lo­ta­soon. Keskustassa pidetään huol­ta alueiden tasapainoisesta kehityksestä ja sii­tä, et­tä maa­kun­tiem­me haas­teet saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa ja muut eri­tyis­piir­teet ote­taan huo­mi­oon. Nämä alat muodostavat kaksi kolmasosaa koko EU:n budjetista.

Keskusta panostaa EU:n vah­vuuk­siin: kaup­paan, tut­ki­muk­seen, si­sä­mark­ki­noi­hin, kier­to­ta­lou­teen ja te­ol­li­suu­teen. Näis­tä hyö­tyy koko Suo­mi. Se ei kan­na­ta sen enem­pää liit­to­val­ti­o­ke­hi­tys­tä kuin si­sä­ra­jo­jen sul­ke­mis­ta. Kes­kus­tal­la on myös par­haat edel­ly­tyk­set puo­lus­taa EU-pöy­dis­sä suo­ma­lais­ta kes­tä­vää met­sän­hoi­toa niitä vastaan, jotka haluavat museoida metsämme.

Mi­kään puo­lue ei saa­vut­ta­nut edus­kun­ta­vaa­leis­sa 20 pro­sen­tin kan­na­tus­ra­jaa. Ti­lan­ne oli kär­ki­pääs­sä ta­sai­nen, ja se avaa mah­dol­li­suu­den yl­lä­tyk­sil­le eu­ro­vaa­leis­sa. Kes­kus­ta­lai­sil­la on is­kun paik­ka, sil­lä eu­ro­vaa­leis­sa pär­jää se puo­lue, joka saa kan­nat­ta­jan­sa liik­keel­le.