Komission vastaus kirjalliseen kysymykseeni valkoposkihanhien uhanalaisuudesta

“FI P-003193/2020 Virginijus Sinkevičiusin

Euroopan komission puolesta antama vastaus

(13.7.2020)

Lintudirektiivin 9 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat, jollei muuta tyydyttävää ratkaisua ole, poiketa 5, 6, 7 ja 8 artiklasta muun muassa kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi tai viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi. Monet jäsenvaltiot myöntävät poikkeuksia hanhien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseksi.

Direktiivin antamisajankohtana valkoposkihanhen (Branta leucopsis) suojelutaso ei ollut suotuisa. Vaikka lajin kanta on kasvanut merkittävästi, sen alkuperäinen elinympäristö, etenkin suolaiset marskimaat, on vakavasti heikentynyt, minkä vuoksi sen sisällyttäminen direktiivin liitteeseen I on perusteltua. Lajien sisällyttäminen direktiivin liitteeseen II liittyy virkistysmetsästykseen. Hanhien aiheuttamien vahinkojen ja muiden etujen välisiin ristiriitoihin voidaan puuttua parhaiten käyttämällä direktiivin poikkeusjärjestelmää. 

Komissio teki lintu- ja luontotyyppidirektiivien toimivuustarkastuksen, ja siinä todettiin, että direktiivit ovat edelleen tarkoituksenmukaisia. Parlamentin jäsenen esille ottaman kysymyksen kaltaisten seikkojen käsittelemiseksi komissio hyväksyi toimintasuunnitelman luontoa, ihmisiä ja taloutta varten ja näin ollen osallistuu eurooppalaiseen hanhien hallintaa käsittelevään foorumiin. Foorumi voi auttaa ratkaisemaan ristiriitoja kansallisella tasolla kansainvälisen yhteistyön avulla.”

Löydät komission vastauksen viitteineen täältä.

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu