Kuopio – vihreän kullan kaupunkiKuopion kaupunki on  hyväksynyt uuden strategisen metsäsuunnitelman viimeisimmässä valtuuston  kokouksessaan. Tasapainoisessa ja varsin perustellusti laaditussa  suunnitelmassa on otettu huomioon metsien moninaiset käyttötarpeet ja -tarkoitukset.

Valtuuston selvä enemmistö tuki metsästrategian kokonaiskestävyyttä,  jossa metsäluonnon monimuotoisuuden ja hiilensidonnan lisäksi rinnalla  pidetään koko ajan myös taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Mittarit osoittavat, että tavoite monipuolisesta ja kestävästä  metsänhoidosta on toteutunut varsin hyvin – metsiä on hoidettu  vastuullisesti ja kaikin osin vastuullisesti. Ainoastaan vanhan puuston suuri määrä ja siitä aiheutuvien metsätautien  ja -tuhojen kasvava uhka herättää hieman huolta. Erityisesti Puijon  vanha metsikkö puhututti valtuutettuja. Järkevällä tavalla vanhojakin  metsiä hoitamalla, luontoarvoja kunnioittaen, voidaan huoleen vastata. Kokonaisuudessaan metsänhoitosuunnitelman mukaiset  hakkuumäärät ovat varsin maltillisia ja tukevat luonnon  monimuotoisuutta.

Valtuusto lisäsi keskustan aloitteesta lisäyksen, jossa osana  strategista metsäsuunnitelmaa Kuopioon laaditaan luonnon virkistyskäytön  suunnitelma. Suunnitelmassa kirjattaisiin eri luontokohteet ja -reitistöt, niiden keskeiset kehittämisajatukset  sekä arvio uusista kohteista. Tärkeällä lisäyksellä saadaan  kuopiolaisten virkistysmahdollisuuksia ja luonnossa liikkumisen  edellytyksiä parannettua entisestään. 

Laaja strategia vastaa seuraavan parinkymmenen vuoden ajan kaupungin  metsien suunnitelmallisesta hoidosta ja sitä tullaan päivittämään  valtuustokausittain. On kuitenkin syytä jo  ajoissa tiedostaa vahvasti metsiin vaikuttava lainsäädäntö,  jota EU-pöydissä parhaillaan käsitellään. Vaikka metsiä koskeva  päätöksenteko kuuluu jäsenmaille, ovat monet unionin ilmastopakettiin  liittyvät lakialoitteet täysin sidoksissa metsiin ja tulevat vaikuttamaan myös suomalaiseen ja kuopiolaiseen metsänhoitoon ja  puunkäyttöön.

Metsiin vaikuttavien EU-lakihankkeiden lista on pitkä: metsästrategia,  taksonomia, metsäkato, ennallistaminen, LULUCF, hiiliviljely,  biodiversiteettistrategia, uusiutuva energia, ja niin edelleen. Viimeiseksi tietoa on tihkunut uudesta asetuksesta  luonnon ennallistamiseksi. Jos vuodettu esitys toteutuu, Suomessa  pitäisi luonnontilaistaa kolmasosa pinta-alasta. Sillä olisi valtava  vaikutus suomalaisten metsien hoitoon. Jo nykyään leijonanosa EU:n tiukasti suojelluista metsistä on Suomessa.

Taksonomian kestävyyskriteerit metsille ja LULUCF:n  hiilinielutavoitteet tuovat haasteita, mutta myös mahdollisuuksia.  Komission esitys hiiliviljelystä mahdollistaa uusia tulonlähteitä metsien ja maaperän hiilensidonnasta. Järjestelmää ollaan luomassa ja  konkreettisia aloitteita odotamme jo tänä vuonna.

Jatkossa paikallisessa metsänkäytön suunnittelussa ei enää voi  jättää huomiotta EU:n toimia. Toivon, että EU-linjaukset mahdollistavat  jatkossakin Suomessa aina harjoitetun järkevän ja vastuullisen metsänhoidon. Vain silloin metsänhoito on  kokonaiskestävää, ja kaikki osapuolet voivat sitoutua tärkeisiin  luontotavoitteisiin, voivat saada metsästä työtä ja tuloja sekä nauttia  metsistä myös vapaa-aikanaan. 

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu