MEP Elsi Katainen: Kohti EU-vaaleja – lamaannus vai sisuunnus?

Eduskuntavaalit on käy­ty ja lop­pu­tu­los on sel­vä. Kes­kus­ta kär­si vaa­leis­sa sel­vän tap­pi­on, vaik­ka eh­dok­kaam­me te­ki­vät tu­ki­jouk­koi­nen­sa val­ta­van hie­non työn.

Nyt tu­los on ana­ly­soi­ta­va ja men­tä­vä eteen­päin sii­tä op­pien. Maa­han on saa­ta­va toi­min­ta­ky­kyi­nen hal­li­tus, joka ky­ke­nee hoi­ta­maan hei­nä­kuus­sa al­ka­van Suo­men EU-pu­heen­joh­ta­ja­kau­den kun­ni­al­la.

Suo­mel­la on pal­jon puo­lus­tet­ta­vaa EU:ssa bre­xit-myl­ler­ryk­ses­sä.

Pää­tök­sen­te­ko­pöy­däl­le tu­lee EU:n mo­ni­vuo­ti­nen ra­hoi­tus­ke­hys sekä sen ala­oh­jel­mat yh­tei­sen maa­ta­lous­po­li­tii­kan ja alue- ja ra­ken­ne­po­li­tii­kan uu­dis­tuk­sis­ta tut­ki­mu­soh­jel­maan, jot­ka oh­jaa­vat EU:n toi­min­taa ja va­ro­jen käyt­töä lä­hes vuo­si­kym­me­nek­si eteen­päin.

Suo­mi pää­see myös nii­hin pöy­tiin, jois­sa uu­den EU:n ko­mis­si­on seu­raa­van vii­den vuo­den työ­oh­jel­ma kir­joi­te­taan. Voim­me kiit­tää kes­kus­taa Suo­men EU-ta­voit­tei­den hy­väs­tä val­mis­te­lu­työs­tä, jo­hon otet­tiin kaik­ki puo­lu­eet mu­kaan.

Keskustalla on eurovaaleissa ainoana puolueena selvä asialista.
KES­KUS­TAL­LA on eu­ro­vaa­leis­sa ai­no­a­na puo­lu­ee­na sel­vä asi­a­lis­ta.

Me puo­lus­tam­me Suo­men maa­ta­lou­den eri­tyis­piir­tei­tä em­me­kä hy­väk­syä leik­kauk­sia tuot­ta­jien tu­lo­ta­soon. Pi­däm­me huol­ta sii­tä, et­tä maa­kun­tiem­me haas­teet saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa ja muut eri­tyis­piir­teet ote­taan huo­mi­oon.

Pa­nos­tam­me EU:n vah­vuuk­siin: kaup­paan, tut­ki­muk­seen, si­sä­mark­ki­noi­hin, kier­to­ta­lou­teen ja te­ol­li­suu­teen. Näis­tä hyö­tyy koko Suo­mi. Em­me kan­na­ta sen enem­pää liit­to­val­ti­o­ke­hi­tys­tä kuin si­sä­ra­jo­jen sul­ke­mis­ta.

Kes­kus­tal­la on myös par­haat edel­ly­tyk­set puo­lus­taa EU-pöy­dis­sä suo­ma­lais­ta kes­tä­vää met­sän­hoi­toa.

MEI­DÄN on si­suun­nut­ta­va ja löy­det­tä­vä te­ke­mi­sen in­to.

Mi­kään puo­lue ei saa­vut­ta­nut edus­kun­ta­vaa­leis­sa 20 pro­sen­tin kan­na­tus­ra­jaa. Ti­lan­ne oli kär­ki­pääs­sä ta­sai­nen, ja se avaa mah­dol­li­suu­den yl­lä­tyk­sil­le eu­ro­vaa­leis­sa.

Kes­kus­ta­lai­sil­la on is­kun paik­ka, sil­lä eu­ro­vaa­leis­sa pär­jää se puo­lue, joka saa kan­nat­ta­jan­sa liik­keel­le. Nyt jos kos­kaan Eu­roo­pan par­la­ment­ti tar­vit­see jär­ke­viä päät­tä­jiä, joil­la on halu et­siä rat­kai­su­ja eri­pu­ran liet­so­mi­sen si­jaan.

Mei­dän kes­kus­ta­lais­ten on tar­jot­ta­va vaa­li­ken­til­lä konk­re­ti­aa ja rat­kai­su­ja. On taas työn­te­on ai­ka!

Julkaistu Keskustan jäsenlehti Suomenmaan blogissa 29.4.2019.