MEP Elsi Katainen: Miksi EU-komissio unohti biotalouden ja puurakentamisen?

Tiedote 27.1.2020

Julkaistavissa heti

MEP Elsi Katainen: Miksi EU-komissio unohti biotalouden ja puurakentamisen?

Euroopan parlamentin jäsen Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) on jättänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen biotalouden ja puurakentamisen puuttumisesta Euroopan unionin Green dealista eli vihreän kehityksen ohjelman tiedonannosta.  

– On käsittämätöntä,että Green dealin valmistelusta vastannut komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans on jättänyt biotalouden vain kahteen virkkeeseen, eikä puurakentamisesta mainita sanallakaan todistetuista ilmastohyödyistä huolimatta, Katainen ihmettelee. Osaksi Green dealia komission on valmisteltava koko EU:n kattava puurakentamisohjelma, vaatii Katainen.

Katainen perustelee kysymystään sillä, että biotalouden ja erityisesti puurakentamisen ilmastohyödyt tunnustetaan EU-komission vuonna 2018 julkaisemassa energia- ja ilmastovisiossa, jonka pohjalta unioni tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Katainen viittaa myös EU:n jäsenmaiden päätelmiin ja Euroopan parlamentin tammikuussa äänestämään päätöslauselmaan Green dealista, joissa korostetaan vuonna 2018 päivitetyn biotalousstrategian toimeenpanon merkitystä.

– Samalla kun puu voi rakentamisessa korvata betonia, se voi korvata fossiiliset raaka-aineet myös monissa muissa materiaaleissa tekstiileistä kemikaaleihin. Toivon komission opiskelevan nämä asiat, sillä kestävällä metsänhoidolla ja metsien vastuullisella käytöllä on keskeinen rooli ilmastonmuutokseen vastaamisessa, Katainen linjaa.

EU-komission on vastattava Kataiselle kirjallisesti kuuden viikon kuluessa.

Lisätiedot:

Elsi Katainen  p. 050 5122362

Euroopan parlamentin jäsen

Pressikuvat: https://elsikatainen.fi/pressikuvat/

Joulukuussa julkaistu EU:n komission tiedonanto Vihreän kehityksen ohjelmasta on luettavissa täällä:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_19_6691

Euroopan parlamentin päätöslauselma Vihreän kehityksen ohjelmasta on luettavissa täällä:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_EN.html

Kirjallinen kysymys Euroopan komissiolle

Puurakentamisen ja biotalouden puuttuminen vihreän kehityksen ohjelmasta

Komissio julkaisi joulukuussa 2019 tiedonannon EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta. Uudessa kunnianhimoisessa ilmasto-ohjelmassa ilmastotoimien kannalta keskeinen biotalous ja sitä myötä puurakentaminen on jäänyt melkein kokonaan huomiotta.

Komissio on esittänyt Puhdas maapallo kaikille -tiedonannossaan (2018) visionsa siitä, miten EU voi saavuttaa ilmastoneutraaliuden 2050 mennessä. Tiedonannossa on huomioitu myös biotalouden keskeinen rooli ilmastonmuutokseen vastaamisessa. Tiedonannon mukaan biomassasta voidaan valmistaa biopolttoaineita tai biokaasua sekä ”korvata hiili-intensiivisiä raaka-aineita etenkin rakennusalalla, mutta myös hyödyntäen biokemikaalien kaltaisia uusia, kestäviä biopohjaisia tuotteita esimerkiksi tekstiileissä, biomuoveissa ja komposiittimateriaaleissa”.

Myös EU:n neuvosto on päätelmissään päivitetystä biotalousstrategiasta (29.11.2019) todennut, että kestävän eurooppalaisen biotalouden olisi oltava yksi keskeisistä osatekijöistä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa. Vuonna 2018 päivitetyssä EU:n biotalousstrategiassa todetaan, että puuta käyttämällä voidaan saavuttaa suuria ympäristöhyötyjä esimerkiksi rakennusalalla, kun korvataan energiaintensiivisiä uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja rakennusmateriaaleja. Tammikuussa 2020 Euroopan parlamentti kehotti päätöslauselmassaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta panemaan EU:n biotalousstrategian tehokkaasti täytäntöön osana vihreän kehityksen ohjelmaa.

Haluankin kysyä EU-komissiolta;

– Miksi komission tiedonannossa vihreän kehityksen ohjelmasta biotalous on jäänyt lähes huomiotta?

– Miksi puurakentamisen vauhdittamisesta ei ole mainintaa vihreän kehityksen ohjelmassa, vaikka puun käyttäminen rakennusmateriaalina toisi ilmaston kannalta merkittäviä hyötyjä varastoimalla hiilen pitkäksi aikaa?

– Aikooko komissio panna täytäntöön biotalousstrategian, kuten parlamentti vaati päätöslauselmassaan (15.1.2020)?

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
elsi.katainen@europarl.europa.eu