Suomenmaa: EU – parlamentin puoluekartta murroksessa

Tou­ko­kuun vaa­lien tu­los oli Eu­roo­pan mit­ta­kaa­vas­sa his­to­ri­al­li­nen.

En­sim­mäis­tä ker­taa lä­hes 30 vuo­teen kes­kus­ta­oi­keis­to­lai­nen EPP ja Eu­roo­pan so­si­aa­li­de­mok­raat­ti­sia puo­lu­ei­ta edus­ta­va S&D ei­vät muo­dos­ta yh­des­sä par­la­men­tin enem­mis­töä.
Sen si­jaan kes­ki­ko­koi­set ryh­mät nos­ti­vat pai­no­ar­vo­aan. Kes­kus­tan edus­ta­ma AL­DE nos­ti paik­ka­mää­rän­sä kai­kis­ta eni­ten; 67 pai­kas­ta 108 mep­pie­dus­ta­jaan.
AL­DE on ai­em­min ol­lut Be­ne­lux-mai­den hal­lit­se­ma ryh­mä, mut­ta nyt van­hat joh­ta­jat tais­te­le­vat ase­mis­taan.

Uu­teen ryh­mään on liit­ty­mäs­sä eu­ro­vaa­leis­sa 21 paik­kaa voit­ta­nut Rans­kan Em­ma­nu­el Mac­ro­nin En Marc­he -puo­lue sekä 8 paik­kaa na­pan­nut Ro­ma­ni­an li­be­raa­li­puo­lue.
Hil­jat­tain AL­DEen liit­ty­nyt, Es­pan­jas­sa nou­sus­sa ole­va Ciu­da­da­nos-puo­lue saa­vut­ti 8 paik­kaa.

Ti­lan­net­ta häm­men­tää vie­lä se, et­tä bre­xi­tin kans­sa pai­ni­va Iso-Bri­tan­nia ää­nes­ti AL­DEen hui­mat 17 jä­sen­tä.

Ny­ky­kau­del­la ryh­mäs­sä on is­tu­nut vain yk­si brit­ti. AL­DEn brit­ti­jä­se­net ovat Eu­roop­pa-myön­tei­siä ja vas­tus­ta­vat Ison-Bri­tan­ni­an EU-eroa.

Kes­kus­te­lua käy­dään­kin nyt sii­tä, voi­vat­ko brit­ti­me­pit saa­da mer­kit­tä­viä ase­mia ja teh­tä­viä, sil­lä jos bre­xit to­teu­tuu syk­syl­lä, jä­sen­ten man­daat­ti päät­tyy. Kes­kus­tal­le bri­tit ovat ol­leet pe­rin­tei­ses­ti hy­viä kump­pa­nei­ta.

AL­DEn pu­heen­joh­ta­ja­na lä­hes kak­si vaa­li­kaut­ta toi­mi­neen Bel­gi­an en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin Guy Ver­hofs­tad­tin pai­kal­le on tun­kua.
Hyvä eh­do­kas on Ruot­sin Kes­kus­tan Fred­rick Fe­der­ley.

Poh­jois­maa­lai­nen edus­ta­ja oli­si oi­va komp­ro­mis­si pu­heen­joh­ta­jak­si, kun ryh­mään on tu­los­sa run­saas­ti uu­sia jä­se­niä ete­läs­tä, län­nes­tä ja idäs­tä.
Käyn­nis­sä ole­va mur­ros on AL­DEl­le mah­dol­li­suus uu­dis­tua.

Par­hail­laan neu­vo­tel­laan ryh­män uu­des­ta ni­mes­tä, sään­nöis­tä ja pu­heen­joh­ta­jas­ta.

Olen eh­dot­ta­nut, et­tä ryh­män uu­teen ni­meen otet­tai­si mu­kaan sana ”Cent­re” eli kes­kus­ta, sil­lä val­ta­o­sa ryh­mäm­me puo­lu­eis­ta si­joit­tu­vat po­liit­ti­seen kes­kus­taan.

Py­rin vai­kut­ta­maan sii­hen, et­tä AL­DE läh­tee ra­ken­ta­maan pa­rem­paa Eu­roop­paa ny­kyi­sil­lä ra­ken­teil­la. Esi­mer­kik­si maa­ta­lou­des­sa AL­DE ei aja leik­kauk­sia vaan by­rok­ra­ti­an pur­kua.
Täl­lä lin­jal­la on jat­ket­ta­va.

Kolumni julkaistu Suomenmaassa 14.6.2019