Arbetet i parlamentet

I Europaparlamentet är jag vice-ordförande för jordbruksutskottet samt medlem utskottet för transport och turism. Därtill är jag vice-ordförande för Rysslandsdelegationen samt suppleant i Kanadadelegationen.

Jordbruksutskottet

Till utskottets ansvarsområde hör EU:s gemensamma jordbrukspolitik, djurens hälsa och välbefinnande, växtskydd, jordbruksprodukternas kvalitet samt skogsbruket. De grundläggande målsättningarna för den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU är att trygga en tillräcklig levnadsstandard för producenten samt möjliggöra produktion inom hela EU, från de varmare sydliga breddgraderna ända upp till de nordligaste delarna av unionen.

Utskottet för transport och turism

Utskottet har ansvar för frågor som rör utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart. Därtill behandlar den posttjänster och turism.

Delegationen med ansvar för relationerna till Ryssland

Ansvarar för upprätthållandet och utvecklingen av Europaparlamentets relationer till Ryssland, bland annat till dess parlamentariska församlingar, civilsamhället och forskningssamfundet. Delegationerna främjar demokrati, mänskliga rättigheter samt EU:s värden och intressen utanför EU:s gränser.

Delegationen med ansvar för relationerna till Kanada

Ansvarar för Europaparlamentets relationer till Kanada, som är en av EU:s närmaste samarbetspartner. I över 40 år har delegationen hållit årliga gemensamma möten mellan parlamenten, turvis i Europa och Kanada.

Renew Europe

I Europaparlamentet hör jag till gruppen Renew Europe (Förnya Europa). I gruppen ingår representanter från Centern och Svenska folkpartiet av de finländska ledamöterna i parlamentet. Den nya gruppen bildades våren 2019 efter Europaparlamentsvalet. Gruppen har det politiska ALDE-partiet (Alliansen liberaler och demokrater för Europa) som grundsten. 

Gruppens inflytande växte betydligt i och med det senaste valet, från 67 representanter till 108 parlamentariker. I och med detta är Renew Europe den tredje största politiska gruppen i Europaparlamentet.

Vår grupp har som mål att förnya Europa genom samarbete. Utgångspunkten för vårt arbete är att ekonomisk tillväxt, miljömässig hållbarhet, rättvis konkurrens och ansvar går hand i hand.

 

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]