Euroopan komission huomioitava eri toimijat tasapuolisesti matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelussa

Tiedote
Julkaisuvapaa heti.

Euroopan komissio on vastannut europarlamentaarikko Elsi Kataisen (kesk.) jättämään kirjalliseen kysymykseen matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelusta ja sen vaikutuksista varsinkin sisämarkkinoiden tasapuolisuuteen ja matkailualan pk-yritysten toimintakykyyn.

– Matkailuala on ollut jo vuosia digimurroksen keskellä ja koronapandemia sekä Venäjän hyökkäyssota tekivät tilanteesta entistä haastavamman. Miten komissio aikoo uudelleentarkastelussa taata tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille matkailuekosysteemin toimijoille? On huomioitava esimerkiksi se, että uudet toimijat ovat laajentaneet myyntiään myös paketoituihin matkailutuotteisiin eikä heitä välttämättä koske samat säännöt ja velvoitteet kuin matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja, kysyy Katainen kirjallisessa kysymyksessään.

Nykyisin voimassa olevassa matkapakettidirektiivisissä varsinkin matkanjärjestäjille ja matkatoimistoille on asetettu tiukat kuluttajansuojavaatimukset ja velvoitteet ennakkomaksuista. Joidenkin direktiivin soveltamisalojen, kuten digitaalisten paketoituja matkailutuotteita myyvien tahojen kanssa on kuitenkin joitakin epäselvyyksiä.

– Kuluttajan oikeuksien suojaaminen ja luottamuksen vahvistaminen ovat matkailualalla erittäin tärkeitä toimia, mutta uudelleentarkastelun on laitettava kaikki toimijat reilusti samalle viivalle, jotta sisämarkkinoiden tasapuolinen toimivuus turvataan, Katainen perustelee.

Euroopassa on noin 80 000 matkanjärjestäjää ja -toimistoa, joista miltei 99 % on mikro- tai pk-yrityksiä. Juuri näiden yritysten toimintaympäristöön kasvavat velvoitteet ja sisämarkkinoiden vääristymät vaikuttaisivat vahvasti.

– Matkailuala on valtavan tärkeä työllistäjä ja elinvoiman luoja Euroopassa, joten sektorilta kantautuvat huolet on otettava vakavasti. On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta pk-yritykset voivat jatkaa toimintaansa ja tuoda alueilleen vaurautta ja elinkeinoja. On valitettavaa, että komissio on vastannut kysymykseeni vain hyvin yleisellä tasolla. Komissio lupaa vastauksessaan kuitenkin ottaa vaikutustenarvioinnissaan huomioon sektorin eri kokoiset toimijat ja heille muutoksista syntyneet kustannukset ja edut. Aion seurata asian etenemistä aktiivisesti, Katainen jatkaa.

Nykyinen matkapakettidirektiivi tuli voimaan 2015 ja sen päätarkoituksena on tuoda yhdistettyjä matkapalveluja tarjoavat elinkeinonharjoittajat yhtenäisen sääntelyn alle sekä parantaa kuluttajansuojaa. Komission on tarkoitus julkaista direktiivin uudelleentarkastelu vuoden 2023 toisella neljänneksellä, jonka jälkeen se tulee parlamentin ja neuvoston työstettäviksi. Kirjallinen kysymys ja komission vastaus ovat luettavissa alla.

Lisätiedot:
MEP Elsi Katainen
[email protected]
Brussels – Tel. +32 (0) 2 28 45361
Mob. +358 50 5122362

Kirjallinen kysymys EU-komissiolle:

Pakettimatkadirektiivin uudelleentarkastelu

Matkailualalla on ollut hyvin haastavat ajat ensin koronapandemiasta ja sitten Venäjän hyökkäyssodasta johtuen, ja näiden vaikutukset tullaan tuntemaan vielä pitkään. Viimeaikaisten kriisien ohessa digitaalinen siirtymä on vaikuttanut vahvasti matkailualan rakenteisiin, ja sektorille on tullut uusia toimijoita, jotka hyödyntävät esimerkiksi alustataloutta ja online-palveluita. Onkin siis positiivista, että komissio suunnittelee pakettimatkadirektiivin uudelleentarkastelua tämän hetken markkinoita ja realiteetteja vastaavaksi. Kuitenkin varsinkin korona-aika toi esiin lainsäädännöllisiä haasteita koskien tasapuolisia toimintaedellytyksiä sisämarkkinoilla, joten on tärkeää, että uudelleentarkastelun säännöt ja velvoitteet ovat samat kaikille toimijoille.

Haluaisin kysyä komissiolta:

1. Miten komissio aikoo uudelleentarkastelussa taata tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille matkailuekosysteemin toimijoille? Ottaen huomioon esimerkiksi sen, että uudet toimijat ovat laajentaneet myyntiään myös paketoituihin matkailutuotteisiin ja heitä eivät välttämättä koske samat säännöt ja velvoitteet kuin matkanjärjestäjiä ja matkatoimistoja.

2. Matkailualalla on paljon pakettimatkoja myyviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Jos velvoitteet esimerkiksi ennakkomaksuista kasvavat, miten komissio aikoo varmistaa, että pk-yritysten toimintamahdollisuudet turvataan jatkossakin?

Komission vastaus:

Matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2302[1] (matkapakettidirektiivi) tavoitteena oli uudenaikaistaa EU:n sääntöjä ja ottaa näin huomioon matkapakettimarkkinoilla tapahtuneet muutokset lisäämällä digitalisaatiota ja uusia varausmalleja, myös verkossa toimivien matkatoimistojen kautta. Matkapakettidirektiiviä sovelletaankin jo nyt paitsi perinteisiin matkanjärjestäjiin ja matkatoimistoihin myös kaikkiin matkapaketteja niin verkossa kuin sen ulkopuolella organisoiviin tai yhdistettyjä matkajärjestelyjä hoitaviin toimijoihin. Direktiivillä pyritään varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso ja samalla luomaan yhdenvertaiset toimintaedellytykset matkailualan yrityksille. Nämä tavoitteet pysyvät voimassa myös direktiivin mahdollisissa tulevissa tarkistuksissa.

Komissio laatii parhaillaan direktiivin arviointia ja sen mahdollista tarkistusta koskevaa vaikutustenarviointia.[2] Vaikutustenarvioinnissa otetaan huomioon kustannukset ja edut, joita koituisi mahdollisista muutoksista, kuten ennakkomaksujen rajoittamisesta, joka koskisi kaikkia sidosryhmiä, myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-003917-ASW_FI.html

[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä (EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1–33).

[2] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13117-Package-travel-review-of-EU-rules_fi

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen
+32 (0) 2 28 45361
[email protected]