Mitä jäi käteen EU:n huippukokouksesta?

Juhannuksen kyn­nyk­sel­lä pi­de­tys­sä EU:n huip­pu­ko­kouk­ses­sa lin­jat­tiin, et­tä EU:n jä­sen­maat pyr­ki­vät so­puun EU:n mo­ni­vuo­ti­ses­ta ra­hoi­tus­ke­hyk­ses­tä vuo­den lop­puun men­nes­sä Suo­men pu­heen­joh­ta­juus­kau­del­la.

Meil­lä on nyt eri­no­mai­set vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det EU:n ra­hoi­tu­soh­jel­mien si­säl­töi­hin.

Pää­mie­het hy­väk­syi­vät myös stra­te­gi­sen oh­jel­man vuo­sil­le 2019–2024, joka toi­mii oh­je­nuo­ra­na tu­le­van EU-ko­mis­si­on työ­oh­jel­mal­le, jota voi kut­sua myös EU:n hal­li­tu­soh­jel­mak­si.

EU:n ti­lan­tees­ta ker­too pal­jon se, et­tä oh­jel­man en­sim­mäi­se­nä koh­ta­na on kan­sa­lais­ten ja va­pauk­sien suo­je­lu, jos­ta kir­joi­te­taan sa­nas­ta sa­naan seu­raa­vas­ti: ”Oi­keus­val­ti­o­pe­ri­aa­te, jol­la on olen­nai­sen tär­keä roo­li kai­kis­sa de­mok­ra­ti­ois­sam­me, on kes­kei­nen tae sil­le, et­tä näi­tä ar­vo­ja suo­jel­laan hy­vin. Kaik­kien jä­sen­val­ti­oi­den ja EU:n on nou­da­tet­ta­va sitä kai­kil­ta osin.”

Puo­lan ja Un­ka­rin ti­lan­tee­seen suh­tau­du­taan va­ka­vas­ti, ei­kä teks­tin pi­täi­si jät­tää epä­sel­vyyk­siä ke­nen­kään val­ti­on pää­mie­hel­le.

Nimitysten osal­ta tu­los oli lai­ha, kun so­pua hen­ki­löis­tä EU:n joh­to­pai­koil­le ko­mis­si­oon, Eu­roop­pa-neu­vos­toon, par­la­ment­tiin ja Eu­roo­pan kes­kus­pank­kiin ei löy­det­ty.

Rans­kan pre­si­dent­ti Em­ma­nu­el Mac­ron käyt­tää tai­ta­vas­ti hy­väk­seen uut­ta ti­lan­net­ta, jos­sa hä­nen puo­lu­eel­laan on en­sim­mäis­tä ker­taa vah­va edus­tus EU-par­la­men­tis­sa.

Han­kit­tu­aan vah­van ase­man kes­kus­tan uu­des­sa 108-paik­kai­ses­sa eu­ro­par­la­ment­ti­ryh­mäs­sä Re­new Eu­ro­pes­sa Mac­ron pys­tyy vai­kut­ta­maan EU-joh­ta­jien va­lin­taan mo­lem­mis­sa ins­ti­tuu­ti­ois­sa, kun EPP- ja so­si­a­lis­ti­ryh­mä ei­vät enää muo­dos­ta par­la­men­tis­sa enem­mis­töä.

Mac­ron on käy­tän­nös­sä blo­kan­nut EU:n kär­kieh­do­kas­me­net­te­lyn kaut­ta teh­tä­viin ha­ke­nei­den EPP:n Manf­red We­be­rin, so­si­a­lis­tien Frans Tim­mer­man­sin ja va­li­tet­ta­vas­ti myös Re­new Eu­ro­pen oman eh­dok­kaan Mar­ga­ret­he Ves­ta­ge­rinmah­dol­li­suu­det.

30. kesäkuussa pi­det­tä­väs­sä yli­mää­räi­ses­sä huip­pu­ko­kouk­ses­sa pu­heen­joh­ta­juu­den kyn­nyk­sel­lä sei­so­val­la Suo­mel­la on pe­lin­te­ki­jän paik­ka.

EU:n ko­mis­si­on pu­heen­joh­ta­jak­si tar­vi­taan hen­ki­lö, joka kel­paa niin par­la­men­til­le kuin val­ti­on pää­mie­hil­le. Te­ke­mäl­lä ra­ken­ta­van esi­tyk­sen Suo­mel­la on mah­dol­li­suus edis­tää omien eri­no­mais­ten eh­dok­kai­dem­me Ol­li Reh­nin ja Erk­ki Lii­ka­sen mah­dol­li­suuk­sia Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin pää­joh­ta­jan pai­kal­le.

Blogikirjoitus julkaistu Keskustan jäsenlehdessä, Suomenmaassa 28.6.2019.