Elsin viikkokirje 21.2.2020

Tervehdys Brysselistä! 

Viikkoni on vierähtänyt valiokuntien kokouksissa. Erityisen mielenkiintoista oli päästä aloittamaan työ liikenne- ja matkailuvaliokunnassa. Brexit pisti valiokuntapaikat parlamentissa osin uusiksi, minkä johdosta sain viime viikolla mahdollisuuden nousta liikennevaliokunnan täysjäseneksi. Samalla luovuin kv-kaupan valiokunnan varajäsenyydestä.

Liikenteen päästövähennykset puhuttivat. Ensimmäisessä liikennevaliokunnan kokouksessa pääsin heti isojen asioiden äärelle. Kuten tällä hetkellä lähes joka politiikkasektorilla, myös liikennevaliokunnassa ilmastokysymykset ovat erittäin keskeisessä roolissa. Liikenne aiheuttaa EU:n hiilipäästöistä lähes neljänneksen, ja liikkumisen muuttaminen kestäväksi onkin lähivuosien iso haaste. On tärkeää, että EU luo lainsäädäntöraamit, joilla päästöt vähenevät järkevällä tavalla. Ilmastoratkaisuissa on huomioitava kuitenkin myös eurooppalaisten yritysten kilpailukyky ja varmistettava, etteivät päästöt siirry vain EU:n ulkorajojen toiselle puolelle. On hyvä muistaa, että liikennesektorilla uusia ympäristöystävällisempiä ratkaisuja kehitetään koko ajan henkilöautoista valtamerilaivoihin. Tätä kehitystä EU:n pitää tukea pitäen huoli harvaan asututtujen alueiden saavutettavuudesta ja kustannusten pysymisestä kohtuullisena.

Siirtymäkauden raporttini maatalousvaliokunnan arvioitavana. Maatalousvaliokunnassa esittelin kollegoille yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäkauden sääntöjä koskevan raporttini. Kollegat eri puolueista ja jäsenmaista ottivat ehdotukseni parlamentin kannaksi hyvin vastaan. Valtaosa on kanssani samalla linjalla: seuraava vuosi, ehkä kaksi, tulee jatkaa yhteisen maatalouspolitiikan nykysäännöillä, nyt on luotava viljelijöille vakautta. On myös varauduttava kahden vuoden siirtymäkauteen, jos yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelussa ei päästä eteenpäin. Seuraava vaihe prosessissa on parlamenttiryhmien väliset neuvottelut raportin lopullisesta tekstistä.

Maatalouden innovaatiorahoituksesta pidettävä kiinni budjettiväännöissä. Esityksestäni maatalousvaliokunta järjesti tällä viikolla kuulemisen tutkimuksen ja innovaatioiden merkityksestä maataloudessa. Mukana oli puhumassa Suomesta LUKE:n kasvituotannon ja -terveyden tutkija Nils Borchard. Kuuleminen järjestettiin osuvaan aikaan, sillä tällä viikolla EU:n huippukokouksessa on neuvoteltu EU:n tulevasta seitsenvuotisesta budjetista. Komissio on esittänyt EU:n Horisontti-tutkimusohjelmasta 10 miljardia euroa maatalouteen, ruokaan ja luonnonvaroihin liittyvään tutkimukseen. Tätä korvamerkkiä ei saa poistaa. Innovaatiorahoitusta tarvitaan kehittämään ratkaisuja maatalouden tulevaisuuden haasteisiin.

EU:n terästäydyttävä arktisessa politiikassa. Jätin alkuviikosta virolaisen meppikollegani, maan entisen ulkoministeri Urmas Paetin kanssa Eu­roo­pan ko­mis­si­ol­le kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen liit­ty­en EU:n roo­liin arktisella alu­eel­la. Ark­ti­ses­ta on tul­lut yhä tär­ke­äm­pi il­mas­ton­muu­tok­sen sekä alu­een kas­va­van ge­o­po­liit­ti­sen mer­ki­tyk­sen myö­tä. Muun mu­as­sa Yh­dys­val­loil­la, Ve­nä­jäl­lä ja Kii­nal­la on sel­kei­tä int­res­se­jä alu­een suh­teen. EU ei voi jää­dä si­vus­ta­seu­raa­jak­si. Kysyimme ko­mis­si­ol­ta, mik­sei sen vuo­den 2020 työ­oh­jel­mas­sa mai­ni­ta ark­ti­sia alu­ei­ta lainkaan, vaik­ka myös jä­sen­maat ovat vii­me jou­lu­kuus­sa ke­hot­ta­neet ko­mis­si­o­ta aloit­ta­maan pro­ses­sin EU:n ark­ti­sen po­li­tii­kan päi­vit­tä­mi­sek­si.

Vierasryhmä Pohjois-Savosta. Iloinen joukko pohjoissavolaisia tuli käymään vieraanani Brysselissä. Mukana oli Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n Pohjois-Savon toimijoita ja keskustavaikuttajia. Parlamenttiin tutustuessa puheeksi tuli EU-tietoisuuden lisäämisen tärkeys. EU:ssa tehty työ ei juuri näy Suomessa, vaikka suuri osa Suomenkin lainsäädännöstä tulee EU:sta. Meidän poliitikkojen täytyy tässä katsoa peiliin ja muistaa tehdä parhaamme viestiäksemme EU:sta ymmärrettävällä tavalla. Vastuuta on tietysti myös medialla, jotta EU-kysymyksiä käsitellään riittävästi.

Avustajavaihdos. Uutena kotimaan avustajani aloittaa 1.3 lähtien kuopiolainen Toni Viljamaa. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan keskustanuorten piirin toiminnanjohtajana toiminut Toni tulee vastaamaan tiimissäni kotimaan tapahtumien suunnittelusta sekä media- ja sidosryhmäsuhteista. Kotimaan avustajan paikka avautui, kun nykyinen avustajani Juha-Pekka Rusanen tuli valituksi Keiteleen kunnanjohtajaksi tammikuun lopulla. 

Näillä terveisillä toivotan viikkokirjeeni lukijoille oikein mukavaa viikonloppua!

Ystävällisin terveisin,
Elsi

Ps. Seuraatko minua vielä Facebookissa ja Instagramissa? Niihin päivittelen kuulumisia pitkin viikkoa. Tilejäni pääset seuraamaan näiden linkkien takaa: Facebook & Instagram